Archivos Mensuales: mayo 2019

DISSENY DEL LLIBRE DE SIGNATURES DE COMUNIÓ FUTBOLÍSTIC VINTAGE PER A SERGIO

92 llibre de firmes de comunio per a Sergio

Sempre que faig un treball per a algú, en el que cal fer una il·lustració o una decoració especial, pregunte que és el que li agrada, aficions, colors, etc. En el cas del llibre de signatures de comunió, ademés necessite saber com és el vestit que portarà eixe dia i els trets dels xiquets perquè la il·lustració s’assemble el màxim possible.

En aquest cas em van comentar que Sergio és ros amb els cabells llargs i serrell i que li agrada molt el futbol, a més per a la seua comunió vestiria un vestit clar i curt.

Vaig modificar una de les il·lustracions, vestit, cabells, color, etc. fins a aconseguir aquest resultat final.

Quant a la portada, pels tons de color que anava a adquirir el llibre, beix i marró, que t’evoquen a un estil més vintage, m’abellia que el tema futbolístic fóra molt subtil. Així que el fons de color beix es percebia la xarxa d’una porteria de futbol, mentre que la data de la comunió apareixeria com un marcador i una targeta.

LA DISTRIBUCIÓ DEL LLIBRE DE SIGNATURES
El llibre de signatures està format per 18 fulles distribuïdes en portada i contraportada més les 16 fulles interiors.

LES IL·LUSTRACIONS INTERIORS

92 C llibre de firmes de comunio per a Sergio

Per a l’apartat de text, on apareixen les dades de celebració de la comunió, s’ha emmarcat la fulla en marró xocolate i s’ha deixat de fons la xarxa com en la portada.

El títol de cada apartat com, les meues fotos o les meues dedicatòries, s’ha dissenyat com un del cartell central en to marró xocolate amb la xarxa de la portada en color beix.

Les següents pàgines s’han dissenyat amb una xicoteta línia de banda beix clar i una línia fina marró xocolate, acompanyat per una pilota de futbol.
L’arbre de signatures s’ha dissenyat en color marró fosc sobre el mateix fons que la fulla destinada al text.

La tipografia, volia que tinguera un toc diferent, una cosa antiga però sense molta decoració.


MIDA

El llibre de signatures té una forma quadrada amb una grandària de 20 x 20 cm.

ENQUADERNACIÓ

Es va fer una enquadernació d’anelles, aquestes anelles amb un tó de ferro dorat. La portada i contraportada s’han protegit per una tapa plàstica.

EL PAPER
Es va utilitzar un paper amb textura d’alt gramatge, perquè donara aparença de paper d’aquarel·la.

Espere que vos haja agradat.

DISEÑO DEL LIBRO DE FIRMAS DE COMUNIÓN FUTBOLÍSTICO VINTAGE PARA SERGIO

92 llibre de firmes de comunio per a Sergio

Siempre que hago un trabajo para alguien, en el que hay que hacer una ilustración o una decoración especial, pregunto que es lo que le gusta, aficiones, colores, etc. En el caso del libro de firmas de comunión, además necesito saber como es el traje que va a llevar ese día y los rasgos de los niños para que la ilustración se asemeje lo máximo posible.

En este caso me comentaron que Sergio es rubio con el pelo largo y flequillo y que le gusta mucho el fútbol, además para su comunión vestiría un traje claro y corto.

Modifiqué una de las ilustraciones, traje, pelo, color, etc. hasta conseguir este resultado final.

En cuanto a la portada, por los tonos de color que iba a adquirir el libro, beis y marrón, que te evocan a un estilo más vintage, me apetecía que el tema futbolístico fuera muy sutil. Así que el fondo de color beis se percibía la red de una portería de futbol, mientras que la fecha de la comunión aparecería como un marcador y una tarjeta.

LA DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DE FIRMAS

El libro de firmas está compuesto 18 hojas distribuidas en portada y contraportada más las 16 hojas interiores.

LAS ILUSTRACIONES INTERIORES

92 B llibre de firmes de comunio per a Sergio

Para el apartado de texto, donde aparecen los datos de celebración de la comunión, se ha enmarcado la hoja en marrón chocolate y se ha dejado de fondo la red como en la portada.

El título de cada apartado como mis fotos o mis dedicatorias se ha diseñado como un del cartel central en tono marrón chocolate con la red de la portada en color beis.

Las siguientes páginas se han diseñado con una pequeña línea de banda beis claro y una línea fina marrón chocolate, acompañado por un balón de fútbol.

El árbol de firmas se ha diseñado en color marrón oscuro sobre el mismo fondo que la hoja destinada al texto.

La tipografía, quería que tuviese un toque diferente, algo antiguo pero sin mucha decoración.

TAMAÑO

El libro de firmas tiene una forma cuadrada con un tamaño de 20 x 20 cm.

ENCUADERNACIÓN

92 C llibre de firmes de comunio per a Sergio

Se hizo una encuadernación de anillas, estas anillas en un tono de hierro dorado. La portada y contraportada se han protegido por una tapa plástica.

EL PAPEL

Se utilizó un papel con textura de alto gramaje, para que diese apariencia de papel de acuarela.

Espero que os haya gustado.

DISSENY DEL LLIBRE DE SIGNATURES DE COMUNIÓ FUTBOLISTIC PER A LUCAS

91 llibre firmes lucas futbol

A Lucas li encanta el futbol així que aquesta va ser la temàtica principal per al seu llibre de signatures, el color triat, el que més li agradava, el blau.

LA DISTRIBUCIÓ DEL LLIBRE DE SIGNATURES

91 b foto llibre firmes lucas fubol

El llibre de signatures està compost 18 fulles distribuïdes en per portada i contraportada, amb els seus corresponents interiors tots ells dissenyats exclusivament per a aquest llibre.

L’interior està format per 16 fulles, que s’han distribuïts, com sempre, segons les necessitats que tenen. Dediquem una fulla per al text tant per a una oració com per a les dades de celebració de l’esdeveniment, una altra per a posar el títol, per exemple fotos, dedicatòries, etc, i les corresponents per a cada títol amb una il·lustració més xicoteta de manera que mantenen el mateix disseny però amb diferent distribució, a més s’inclou l’arbre de petjades, en el qual els convidats poden deixar les seues petjada formant les fulles de l’arbre ben espés.

91 e foto llibre firmes lucas fubol

LES IL·LUSTRACIONS INTERIORSAl ser la temàtica principal el futbol la il·lustració principal ha sigut una pilota de futbol.
La portada i contraportada s’ha dissenyat amb una munt de pilotetes de diferents grandàries i col·locades de manera aleatòria.

La il·lustració del xiquet de comunió s’ha fet utilitzant els mateix colors del vestit que anava a portar Lucas per a aquest esdeveniment, totalment blanc, per la qual cosa requeria un fons que contrastara, en aquest cas el blau.

Les dades de la portada els hem inserits en una banderola en la part esquerra amb una pilota.

L’interior de totes les fulles estan emmarcades amb un marc blau clar amb pilotetes de futbol.

91 c foto llibre firmes lucas fubol

Per als títols hem utilitzat una pilota que ocupa quasi tota la portada amb una rètol central per a col·locar la paraula fotos, dedicatòries, etc.

Les altres fulles tenen una línia lateral com si fóra el rètol que apareix en les televisions quan es veu un partit.

91 d foto llibre firmes lucas fubol

MIDA
El llibre de signatures té una forma quadrada amb una grandària de 20 x 20 cm.

ENQUADERNACIÓ

Es va fer una enquadernació d’anelles, La portada i contraportada estan enquadernades sobre una base de cartó contracolat, d’aquesta manera li dóna una aparença més de llibre.

EL PAPER
Es va utilitzar un paper amb textura d’alt gramatge, perquè donara aparença de paper d’aquarel·la.

Espere que vos haja agradat.

DISEÑO DEL LIBRO DE FIRMAS DE COMUNIÓN FUTBOLERO PARA LUCAS

91 llibre firmes lucas futbol

A Lucas le encanta el futbol así que esta fue la temática principal para su libro de firmas, el color escogido, el que más le gustaba, el azul.

LA DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DE FIRMAS

91 b foto llibre firmes lucas fubol

El libro de firmas está compuesto 18 hojas distribuidas en por portada y contraportada, con sus correspondientes interiores todos ellos diseñados exclusivamente para este libro.

El interior está compuesto por 16 hojas, que se han distribuidos, como siempre, según las necesidades que tienen. Dedicamos una hoja para el texto tanto para una oracion como para los datos de celebración del evento, otra para poner el título, por ejemplo fotos, dedicatorias, etc, y las correspondientes para cada título con una ilustración más pequeña de modo que mantienen el mismo diseño pero con diferente distribución, además se incluye el árbol de huellas, en el que los invitados pueden dejar sus huella formando las hojas del árbol bien tupido.

91 e foto llibre firmes lucas fubol

LAS ILUSTRACIONES INTERIORES

Al ser la temática principal el fútbol la ilustración principal ha sido un balón de futbol.

La portada y contraportada se ha diseñado con una montón de pelotitas de diferentes tamaños y colocadas de manera aleatoria.

La ilustración del niño de comunión se ha hecho utilizando los mismo colores del traje que iba a llevar Lucas para este evento, totalmente blanco, por lo que requería un fondo que contrastase, en este caso el azul.

Los datos de la portada los hemos insertado en una banderola en la parte izquierda con un balón.

El interior de todas las hojas están enmarcadas con un marco azul claro con pelotitas de fútbol.

91 c foto llibre firmes lucas fubol

Para los títulos hemos utilizado un balón que ocupa casi toda la portada con una letrero central para colocar la palabra fotos, dedicatorias, etc.

91 d foto llibre firmes lucas fubol

Las demás hojas tienen una línea lateral como si fuese el letrero que aparece en las televisiones cuando se ve un partido.

TAMAÑO

El libro de firmas tiene una forma cuadrada con un tamaño de 20 x 20 cm.

ENCUADERNACIÓN

Se hizo una encuadernación de anillas, La portada y contraportada están encuadernadas sobre una base de cartón contracolado, de esta manera le da una apariencia más de libro.

EL PAPEL

Se utilizó un papel con textura de alto gramaje, para que diese apariencia de papel de acuarela.

Espero que os haya gustado.

DISSENY DEL LLIBRE DE SIGNATURES DE COMUNIÓ PER A PABLO

90 llibre firmes comunio pablo

Aquest llibre de signatures per a comunió és molt diferent. Està tematitzat amb el que més li agrada a Pablo, que és el tema artístic, cantar, la música, etc. Dins de totes les opcions pensades per a ell, al final em vaig decidir per situar a Pablo en el centre de l’escenari d’un teatre.

El disseny principal s’ha basat en el teló, de color blau, i el fons blau més clar amb un estampat de fulles molt subtil, que s’ha repetit en el disseny de tot el llibre .

Encara que al principi vaig pensar a col·locar un teló roig, em vaig decidir pel blau perquè combinara millor amb el traje de comunió, el vaig considerar més adequat.

Les dades del xiquet i de la portada es van emmarcar en un cartell d’estil vintage, que almenys a mi, em recordava en certa manera als cartellets del cinema mut, també en blau i amb l’estampat de fulles del teló.

LA DISTRIBUCIÓ DEL LLIBRE DE SIGNATURES

90 B llibre firmes comunio pablo

El llibre de signatures està compost per portada i contraportada, amb els seus corresponents interiors tots ells dissenyats exclusivament per a aquest llibre.

L’interior està format per 16 fulles, que s’han distribuïts segons les necessitats que tenien. Com sempre es dissenya una fulla per al text, una altra per a posar el títol, per exemple fotos, dedicatòries, etc, i les corresponents per als diferents títols, que mantenen el mateix disseny però amb diferent distribució, a més de l’arbre de petjades.

LES IL·LUSTRACIONS INTERIORS

90 c llibre firmes comunio pablo

Com la temàtica principal era el teatre vaig decidir prendre com a element principal el cartell de la portada per a dissenyar tot l’interior.
L’estampat de fulles en blau clar sobre blanc per a enquadernar l’interior de la portada i contraportada.

La fulla destinada per als textos té el mateix disseny d’aquestes fulles afegint una cinta que es repetirà al llarg de l’àlbum.

90 D llibre firmes comunio pablo

El cartell de la portada afegint la xicoteta cinta per a posar nom als títols del llibre de signatures i aqueixa mateixa cinta es va col·locar en les següents fulles, d’aquesta manera queda clar que fulles estan destinades per a les dedicatòries i que fulles per a les fotos.

MIDA
El llibre de signatures té una forma quadrada amb una grandària de 20 x 20 cm.

ENQUADERNACIÓ
Es va fer una enquadernació d’anelles, La portada i contraportada estan enquadernades sobre una base de cartó contracolat, d’aquesta manera li dóna una aparença més de llibre.

EL PAPER
Es va utilitzar un paper amb textura d’alt gramatge, perquè donara aparença de paper d’aquarel·la.

Espere que vos haja agradat.

DISEÑO DEL LIBRO DE FIRMAS DE COMUNIÓN PARA PABLO

90 llibre firmes comunio pablo

Este libro de firmas para comunión es muy diferente. Está tematizado con lo que más le gusta a Pablo, que es el tema artístico, cantar, la música, etc. Dentro de todas las opciones pensadas para él, al final me decidí por situar a Pablo en el centro del escenario de un teatro.

El diseño principal se ha basado en el telón, de color azul, y el fondo azul más claro con un estampado de hojas muy sutil, que se ha repetido en el diseño de todo el libro.

Aunque al principio pensé en colocar un telón rojo, me decidí por el azul para que combinase mejor con el traje de comunión, lo consideré más adecuado.

Los datos del niño y de la portada se enmarcaron en un cartel de estilo vintage, que por lo menos a mí, me recordaba en cierta manera a los cartelitos del cine mudo, también en azul y con el estampado de hojas del telón.

LA DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DE FIRMAS

90 B llibre firmes comunio pablo

El libro de firmas está compuesto por portada y contraportada, con sus correspondientes interiores todos ellos diseñados exclusivamente para este libro.

El interior está compuesto por 16 hojas, que se han distribuidos según las necesidades que tenían. Como siempre se diseñan una hoja para el texto, otra para poner el título, por ejemplo fotos, dedicatorias, etc, y las correspondientes para los diferentes títulos, que mantienen el mismo diseño pero con diferente distribución, además del árbol de huellas.

LAS ILUSTRACIONES INTERIORES

90 c llibre firmes comunio pablo

Como la temática principal era el teatro decidí tomar como elemento principal el cartel de la portada para diseñar todo el interior.

El estampado de hojas en azul claro sobre blanco para encuadernar el interior de la portada y contraportada.

La hoja destinada a los textos tiene el mismo diseño de estas hojas añadiendo una cinta que se repetirá a lo largo del álbum.

90 D llibre firmes comunio pablo

El cartel de la portada añadiendo la pequeña cinta para poner nombre a los títulos del libro de firmas y esa misma cinta se colocó en las siguientes hojas, de este modo queda claro que hojas están destinadas para las dedicatorias y que hojas para las fotos.

TAMAÑO

El libro de firmas tiene una forma cuadrada con un tamaño de 20 x 20 cm.

ENCUADERNACIÓN

Se hizo una encuadernación de anillas, La portada y contraportada están encuadernadas sobre una base de cartón contracolado, de esta manera le da una apariencia más de libro.

EL PAPEL

Se utilizó un papel con textura de alto gramaje, para que diese apariencia de papel de acuarela.

Espero que os haya gustado.

DISSENY DEL LLIBRE DE FIRMES PER A LA COMUNIÓ D’AURELI

89 a llibre firmes aureli

Al haver fet el recordatori de comunió d’Aureli, s’ha utilitzat la mateixa composició però adaptant la disposició per al disseny de la portada del llibre de signatures.

Per a l’interior es va fer una composició base de color blau amb taquetes blanques, igual que el fons del recordatori, que es repetiria al llarg de tot el llibre, també es va afegir una línia blava fosc en la part inferior com si fóra un traç d’un pinzell.

LA DISTRIBUCIÓ DEL LLIBRE DE SIGNATURES

89 Bok llibre firmes aureli-01-01-01-01
Aquest llibre de signatures és diferent al prototip que vaig redactar en un post anterior que podeu llegir per a fer-vos un idea. S’ha fet una portada i contraportada, diverses pàgines de text, una amb la data i el lloc de la comunió, diverses pàgines per a oracions i la resta destinada a les signatures o fotos, però sense assignar unes pàgines en concret per a una cosa o una altra.

LES IL·LUSTRACIONS INTERIORS
Per a decorar l’interior del llibre de signatures s’han il·lustrat diferents motius religiosos: diverses creus, vidriera, colom, calze, espigues de blat, raïm, rosari, més algun detallet amb un significat personal.

Les il·lustracions juguen amb els colors blau clar i blanc, per a donar-li sempre un cert toc de profunditat o relleu.

MIDES
El llibre de signatures té una forma quadrada amb una grandària de 20 x 20 cm.

ENQUADERNACIÓ
Es va fer una enquadernació d’anelles, la portada tenia el mateix gruix que les fulles interiors però se li va afegir una tapa de polipropilè per a aportar-li rigidesa i durabilitat.

EL PAPER
Es va utilitzar un paper amb textura perquè donara aparença de paper d’aquarel·la, li aporta un toc diferent.

Espere que vos haja agradat.