Archivo de la etiqueta: copy publicitaria

COPY PUBLICITARI, REDACTOR O REDACTORA DE CONTINGUTS

23copy publicitario

Com la diu la dita, en casa del ferrer gavinet de fusta, endevineu quin post està costant-me més de redactar, donç just el que tracta de la redacció de continguts.

Si en el col·legi m’hagueren dit que m’anava a dedicar a la redacció de continguts no m’ho haguera cregut, i és que, cada vegada que em manaven fer una redacció se’m feia un món, segurament perquè sempre demanaven redaccions en les quals havia d’explicar què és el que havia fet el cap de setmana o coses així i no em venia de gust ni explicar ni mentir, jajaajj. Però, la veritat, és que, tire la vista arrere, i m’ adone que tota la meua experiència professional he estat redactant; projectes, informes, rutes turístiques, guies i ofertes turístiques amb les seues slogans, etc. així que, en el moment en què vaig reflexionar sobre la possibilitat de ser copy o redactor publicitari, que és el mateix però “in english2 que queda més fashion tot, vaig dir: ostres però si ho porte fent tota la vida.

A l’hora de redactar continguts per a algunes Web m’he vist que hi ha uns punts que s’haurien de tenir en compte, i la veritat, és que no sempre es tenen en consideració.

Per a mi el més important a l’hora de redactar continguts és la idea conceptual.
Hi ha un bon pla de màrqueting que deixe clar què és el que es vol transmetre?. És a dir, què és el que volem vendre. Moltes vegades he hagut de descriure totalment alguns productes i sota el meu humil punt de vista, les Webs d’empreses serveixen per a vendre i no com a guia documental.

A l’hora de redactar per a Web és interessant i també fàcil estudiar a la competència per a tenir una guia base dels continguts que ells ofereixen i fer un estudi d’açò per a identificar aquelles dades que no han de faltar i afegir allò diferent que “la nostra” empresa pot aportar al client.

Siga en el format que siga és interessant redactar d’una manera que resulte atractiva i que capte l’atenció. Tal vegada un slogan, una dita coneguda o aportant valor afegit a cada paràgraf, açò jo ho traduiria com oferir-li la solució a un problema mitjançant els nostres productes o serveis.

Com a exemple de redacció de continguts, en aquest cas per a un suport imprés, la foto d’a dalt pertany als dos fullets sobre rutes turístiques que vaig fer per al meu projecte final de carrera. I ací vaig aprendre la lliçó més important, a l’hora de redactar, almenys per a mi.

El contingut de cadascun dels fullets és el resum d’aproximadament 10 fulles que descriuen cadascuna de les rutes. Ha quedat ben resumit, no?. Un consell, encara que hages llegit més de 20 llibres per a documentar-te, encara que hages estat 6 mesos investigant, no se’t demana que demostres el que saps, sinó el que pot cridar l’atenció, així que, encara que et dolga en l’ànima, cal tallar, resumir i esprémer el suc de tot el que has fet perquè arribe el més ràpid i de forma eficient al cervell del client.

Segona nota important: sempre, deixar en repós un parell d’hores, si repasses en el mateix moment podries veure la mateixa errata una vegada i una altra i no adonar-te, millor tancar i obrir en un altre moment i si ho pot llegir algú millor que millor.

COPY PUBLICITARIO, REDACTOR O REDACTORA DE CONTENIDOS

23copy publicitario

Como siempre en casa del herrero cuchillo de palo, adivinad qué post me está costando más de redactar, pues justo el que trata de la redacción de contenidos.

Si en el colegio me hubiesen dicho que me iba a dedicar a la redacción de contenidos no me lo hubiese creído, y es que, cada vez que me mandaban hacer una redacción se me hacía un mundo, seguramente porque siempre pedían redacciones en las que tenía que contar qué es lo que había hecho el fin de semana o cosas así y no me apetecía ni contar ni mentir, jajaajj. Pero, la verdad, es que, echo la vista atrás, y me he doy cuenta de que toda mi experiencia profesional he estado redactando; proyectos, informes, rutas turísticas, guías y ofertas turísticas con sus slogans, etc. así que, en el momento en que reflexioné sobre la posibilidad de ser copy o redactor publicitario, que es lo mismo pero “in english2 que queda más fashion to, dije: ostras pero si lo llevo haciendo toda la vida.

A la hora de redactar contenidos para algunas Web me he percatado de que hay unos puntos que se deberían tener en cuenta, y la verdad, es que no siempre se tienen en consideración

Para mí lo más importante a la hora de redactar contenidos es la idea conceptual.

¿Hay un buen plan de marketing que deje claro qué es lo que se quiere transmitir?. Es decir, qué es lo que queremos vender. Muchas veces he tenido que describir totalmente algunos productos y bajo mi humilde punto de vista, las Webs de empresas sirven para vender y no como guía documental.

A la hora de redactar para Web es interesante y a la vez fácil estudiar a la competencia para tener una guía base de los contenidos que ellos ofrecen y hacer un estudio de ello para identificar aquellos datos que no deben faltar y añadir aquello diferente que “nuestra” empresa puede aportar al cliente.

Sea en el formato que sea es interesante redactar de una manera que resulte atractiva y que capte la atención. Tal vez un slogan, una frase hecha conocida o aportando valor añadido a cada párrafo, eso yo lo traduciría como ofrecerle la solución a un problema mediante nuestros productos o servicios.

Como ejemplo de redacción de contenidos, en este caso para un soporte impreso, la foto de arriba pertenece a los dos folletos sobre rutas turísticas que hice para mi proyecto final de carrera. Y aquí aprendí la lección más importante, a la hora de redactar, por lo menos para mí.

El contenido de cada uno de los folletos es el resumen de aproximadamente 10 hojas que describen cada una de las rutas. ¿A que ha quedado bien resumido?. Un consejo, aunque hayas leído más de 20 libros para documentarte, aunque hayas estado 6 meses investigando, lo que se te pide no es que demuestres lo mucho que sabes, sino lo que puede llamar la atención, así que, aunque te duela en el alma, hay que cortar, resumir y exprimir el jugo de todo lo que has hecho para que llegue lo más rápido y de forma eficiente al cerebro del cliente.

Segunda nota importante: siempre, dejar en barbecho un par de horas, si repasas en el mismo momento podrías ver la misma errata una y otra vez y no darte ni cuenta, mejor cerrar y abrir en otro momento y si lo puede leer alguien mejor que mejor.